TOELATING VAN LEDEN

Artikel 1

Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij en toelating door het bestuur. De aanmelding gebeurt door invulling van een inschrijfformulier, waarop door ondertekening tevens verklaard wordt, dat het zich meldend lid overeenkomstig statuten en huishoudelijk reglement zal handelen. Door ondertekening wordt tevens verklaard, dat het nieuwe lid akkoord gaat met het per automatische incasso voldoen van de contributie.

Artikel 2

De toelating gebeurt onder verantwoordelijkheid van het bestuur. De toetreding kan te allen tijde plaatsvinden.

CONTRIBUTIE EN OPZEGGING

Artikel 3

De toegelaten leden betalen een vastgesteld inschrijfgeld en de contributie met ingang van de eerste van de maand waarin zij als lid tot de vereniging zijn toegelaten. Het boekjaar loopt van september tot augustus.

Artikel 4A

De contributie en een eventueel te heffen inschrijfgeld worden, na advies gevraagd te hebben aan de algemene ledenvergadering, door het bestuur vastgesteld.

Artikel 4B

Het vastgestelde bedrag voor de contributie wordt opgehoogd met het door de KNGU vastgestelde bedrag voor de bondscontributie. Bij wijziging van de hoogte van de bondscontributie is het bestuur gemandateerd om deze wijziging zonder tussenkomst van een algemene ledenvergadering door te voeren. Het bestuur is wel verplicht om zijn leden hierover te informeren.

Artikel 5

Opzegging door het lid moet schriftelijk aan aan de ledenadministratie gebeuren, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 14 dagen. Opzeggen kan per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Contributie blijft verschuldigd tot het einde lopende kwartaal (ALV 26 oktober 2017).

STAAT VAN BESCHULDIGING, SCHORSING

Artikel 6

Elk lid dat zich schuldig maakt aan wangedrag, de goede naam van de vereniging opzettelijk schaadt of in ernstige mate tekortschiet in zijn verplichtingen ten opzichte van de vereniging, kan door het bestuur of op een door tenminste vijf leden ingediend voorstel, in staat van beschuldiging worden gesteld. Wanneer het bestuur daartoe redenen aanwezig acht, wordt aangeklaagde als lid geschorst.

ZIENSWIJZE, AANGEKLAAGDE

Artikel 7

Het bestuur belegt binnen drie weken na de vaststelling c.q. de ontvangst van de aanklacht een bestuursvergadering, waar aangeklaagde de gelegenheid krijgt zich mondeling te verdedigen. Bij verhindering of afwezigheid van aangeklaagde wordt binnen tien dagen een nieuwe vergadering belegd, waarin aangeklaagde, na bij aangetekend schrijven daartoe aanzegging te hebben gekregen, nogmaals de gelegenheid krijgt zich mondeling te verdedigen.

In deze vergadering doet het bestuur uitspraak ongeacht of beklaagde aanwezig is of niet.

De in dit artikel neergelede procedure is niet van toepassing op hen, die tekort zijn geschoten in hun contributieverplichtingen.

TOEPASSING STRAFMAATREGELEN, ONTZETTING

Artikel 8

Na toepassing van het genoemde in artikel 7 kan het bestuur op grond van de feiten zoals die zich hebben voorgedaan en na het horen van aangeklaagde en eventuele getuigen tot de volgende maatregelen besluiten:

a. De staat van beschuldiging en eventueel de schorsing op te heffen zonder verdere gevolgen;
b. De schorsing tot het instellen van een nader onderzoek te verlengen;
c. Aangeklaagde een berisping te geven en vervolgens te handelen als onder a. vermeld;
d. Aangeklaagde bij wijze van strafmaatregel te adviseren – in het belang van de vereniging of van hemzelf – dat aangeklaagde met onmiddellijke inwerkingtreding als lid bedankt;
e. Aangeklaagde het lidmaatschap van de vereniging te ontzeggen, wat ondermeer gebeurt als hij/zij weigert te voldoen aan de opgelegde maatregel, zoals genoemd onder d.

Het bestuur is gerechtigd bij het niet nakomen van de contributieverplichtingen, na een tot tweemaal toe herhaalde waarschuwing, het lidmaatschap van het nalatige lid op te heffen. Een door het bestuur opgelegde strafmaatregel is onmiddellijk van kracht.

BEROEP

Artikel 9

Tegen een door het bestuur uitgesproken opheffing van het lidmaatschap kan het lid in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering, en wel door een tenminste 14 dagen voor een algemene ledenvergadering ter kennis van de secretaris te brengen verweerschrift. Het lid kan ook in beroep gaan bij een commissie van beroep van de KNGU.

De ledenvergadering kan bij schriftelijke stemming het bestuursbesluit bekrachtigen of vernietigen, een en ander bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staken van stemmen is het besluit van het bestuur bekrachtigd.

KLEDING

Artikel 10

De voor alle leden – met uitzondering van de selectie – voorgeschreven turnkleding, zowel voor training, wedstrijden, demonstraties als anderszins, wordt door de algemene ledenvergadering, op voorstel van het bestuur in overleg met de technische leiding, vastgesteld. Het dagelijks bestuur bepaalt, na overleg met de technische leiding van de vereniging, welke kleding bij bepaalde gebeurtenissen wordt gedragen.

BESTUURLIJKE ORGANISATIE

Artikel 11

Het bestuur wijst uit zijn midden aan: een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Deze functies zijn niet verenigbaar. Overige functies worden door het bestuur verdeeld.

Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de vice-voorzitter zijn functie waar. Bij diens afwezigheid het langst in functie zijnde bestuurslid, maar niet de secretaris.

Artikel 12

Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.

Artikel 13

De leden van het bestuur treden, zoveel mogelijk in gelijk aantal, volgens een opgemaakt rooster af en wel zo, dat in drie achtereenvolgende jaren deze aan de beurt van aftreding zijn gekomen.

Dit rooster, geldig voor de eerste drie jaren, wordt samengesteld door het algemeen bestuur, zodanig dat de voorzitter, secretaris en penningmeester niet in het zelfde jaar aftreden. Een aftredend bestuurslid is meteen herkiesbaar. In tussentijds ontstane vacatures wordt in de eerstvolgende algemene ledenvergadering voorzien. Een bestuurslid kan voor maximaal twee termijnen van drie jaar zitting in het bestuur hebben. Indien niet in een ontstane vacature kan worden voorzien, bestaat de mogelijkheid, dat een bestuurslid voor een derde termijn wordt benoemd.

Artikel 14

Bestuursleden die van buiten de vereniging worden gekozen, worden automatisch lid van de vereniging. Daardoor hebben zij dezelfde rechten als de gewone leden en de overige bestuursleden.

Bestuursleden behoeven geen inschrijfgeld en contributie te betalen. Indien zij tevens lessen gaan volgen, dienen zij wel aan de contributieplicht te voldoen.

Artikel 15

Een bestuurslid houdt op lid van het bestuur te zijn door verlies van een van de bij het reglement bepaalde vereisten. Het bestuur heeft de uitvoerende macht en het beheer van de gelden en houdt toezicht op de naleving van statuten en reglement.

Het bestuur kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen als meer dan de helft van de bestuursleden ter vergadering aanwezig is.

Het bestuur is verantwoording aan de algemene ledenvergadering verschuldigd.

Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of wanneer twee leden van het bestuur dat wensen. Laatstbedoelde vergadering moet binnen een week na de daartoe geuite wens worden belegd.

VOORZITTER

Artikel 16

De voorzitter heeft de leiding van de dagelijkse werkzaamheden van de vereniging. Hij leidt de algemene vergadering en de bestuursvergaderingen. Hij vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden. Hij beslist in de bestuursvergaderingen bij staking van stemmen.

SECRETARIS

Artikel 17

De secretaris is onder meer belast met:
a. Het bijhouden van de notulen van de vergaderingen;
b. Het voeren van de algemene correspondentie;
c. Het in goede orde en staat houden van het archief;
d. De verzorging van het algemene ledenregister;
e. Het jaarlijks op de algemene vergadering schriftelijk verslag uitbrengen van het afgelopen jaar.
f. De verdere door het bestuur, na overleg met de secretaris aan hem op te dragen werkzaamheden. Hij wordt in zijn werk zo nodig bijgestaan door de overige bestuursleden.

PENNINGMEESTER

Artikel 18

De penningmeester beheert de gelden van de vereniging. Hij is verantwoordelijk voor het innen en het administreren van de contributies en de donatiegelden, waarin hij zo nodig wordt bijgestaan door de overige bestuursleden.

Hij brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit op de algemene vergadering over de financiële positie van de vereniging en in het bijzonder over het afgelopen boekjaar. Hij beheert de door de vereniging ingestelde reservefondsen of andere fondsen voor een bepaald doel.

Tevens dient hij een door het bestuur vooraf goedgekeurde begroting voor het komende boekjaar in.

Tot de taak van de penningmeester behoort tevens het opstellen van een lijst van alle bezittingen van de vereniging.

Hij is verplicht om de aan hem afgedragen gelden of de aan zijn zorg toevertrouwde gelden van de vereniging op verantwoorde wijze te bewaren. De contanten in kas zullen in het algemeen een bedrag van €100 niet te boven mogen gaan. Het meerdere zal op een door het bestuur bepaalde wijze moeten worden belegd bij een spaarbank of anderszins.

De penningmeester kan eerst na overleg met en toestemming van het dagelijks bestuur grotere bedragen dan €100 van de belegde gelden opnemen of daarvan rechtstreeks betalingen doen.

KASCOMMISSIE

Artikel 19

De kascommissie bestaat uit twee personen, door de jaarlijkse algemene vergadering voor een jaar te verkiezen. Leden van het bestuur hebben bij deze verkiezing geen stemrecht en zijn niet als zodanig verkiesbaar. Zij is belast met de controle en het toezicht op het geldelijke beheer van de penningmeester en brengt hiervan schriftelijk verslag uit aan het bestuur. Dit verslag wordt aan de jaarlijkse algemene vergadering aangeboden en zal strekken tot het al of niet goedkeuren van het door de penningmeester gevoerde beleid. Zij heeft te allen tijde het recht inzage in de boeken en bescheiden van de penningmeester te krijgen. Bij geconstateerde of vermoedelijke onregelmatigheden brengt zij onmiddellijk verslag uit aan het bestuur.

TECHNISCHE LEIDING

Artikel 20

De vereniging kan een of meerdere technische leiders in vaste dienst nemen tegen nader met deze technische leiders overeen te komen arbeidsvoorwaarden. Daarnaast kan de vereniging gebruikmaken van diensten van zelfstandige technische leiders, die zelfstandig lesgeven, dat op de manier en op plaatsen en tijden als in concreto met de vereniging nader overeen te komen.

Indien leiding en bestuur het nodig oordelen dat er voor bepaalde afdelingen een voorturnster of -turner moet komen, kan deze aangesteld en zo nodig beloond worden. Naast de technische leiding kan er een technisch coördinator aangesteld worden. Deze coördinator heeft in het algemeen tot taak de lessen en andere activiteiten zo goed mogelijk te laten verlopen.

Leiding die van buiten de vereniging wordt aangetrokken, wordt automatisch lid van de vereniging. Dientengevolge hebben zij dezelfde rechten als de gewone leden en de overige leiding. Zij behoeven geen inschrijfgeld en contributie te betalen. Indien zij tevens lessen gaan volgen, dienen zij wel aan de contributieplicht te voldoen.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 21

Binnen drie maanden a afloop van elk boekjaar belegt het bestuur een algemene ledenvergadering, waarin door het bestuur onder andere rekening en verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid.

Buitengewone ledenvergaderingen worden gehouden, indien het bestuur dat nodig oordeelt of indien tenminste tien leden in een met redenen omkleed schrijven een daartoe strekkend verzoek bij het bestuur hebben ingediend. In het laatste geval moet binnen 30 dagen na het ontvangen van het verzoek de vergadering worden gehouden.

Blijft het bestuur in gebreke aan genoemd verzoek te voldoen, dan hebben bedoelde leden het recht zelf een buitengewone vergadering uit te schrijven, mits tijdig en behoorlijk bijeengeroepen.

Artikel 22

De uitnodiging voor een algemene ledenvergadering gebeurt door persoonlijke of wel schriftelijke kennisgeving, aan de tot algemene ledenvergadering toelaatbare personen, tenminste 30 dagen voor het houden van de vergadering met omschrijving van tijd en plaats en de te behandelen agendapunten. Alleen in spoedeisende gevallen is het bestuur gerechtigd een ledenvergadering op kortere termijn bijeen te roepen.

Artikel 23

Tot de algemene ledenvergadering hebben toegang:

a. Gewone leden;
b. Ondersteunende leden;
c. Ereleden en leden van verdienste;
d. Ouders of voogden van de in artikel 7 lid b, c en d van de statuten genoemde leden.

De leden onder sub a.b. en d. genoemd, hebben het recht het woord te voeren. Zij hebben ook het recht tijdens de vergadering een voorstel in te dienen, mits ondersteund door tenminste vijf stemgerechtigde leden en mits een dergelijk voorstel geacht kan worden voort te vloeien uit de in behandeling zijnde agendapunten. Ten aanzien van dit laatste besluit de algemene ledenvergadering bij meerderheid van stemmen.

Schriftelijk door hen ingediende voorstellen moeten in het algemeen tenminste tien dagen voor de algemene vergadering bij de secretaris zijn ingekomen.

Artikel 24

Op de agenda van de gewone jaarlijkse algemene ledenvergadering worden tenminste de volgende punten ter behandeling geplaatst:

a. Notulen vorige vergadering;
b. Jaarverslag secretaris;
c. Rekening en verantwoording over het afgelopen jaar door de penningmeester;
d. Verslag kascommissie;
e. Vaststelling begroting voor het komende jaar;
f. Verkiezen bestuursleden;
g. Verkiezing commissieleden;
h. Ingekomen voorstellen.

Het bestuur stelt, voor zover mogelijk, voor elke vacante bestuursfunctie een kandidaat. Het bestuur doet, indien enigszins mogelijk, van deze kandidaatstelling mededeling bij de schriftelijke oproep tot de algemene ledenvergadering.

Artikel 25

Gewone leden of zij die als gewoon lid aangemerkt worden, hebben stemrecht. De ouders of voogden bedoeld in artikel 23 sub d. hebben stemrecht ten aanzien van alle te behandelen punten, met uitzondering van de in artikel 14 en 18 van de statuten behandelde zaken. Met dien verstande dat aan hen voor het totaal aantal kinderen één stem wordt toegekend.

Artikel 26

Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, tenzij in de statuten anders is bepaald. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. De stemming over personen gebeurt per vacature met gesloten briefjes. De stemming over zaken vindt mondeling plaats. De voorzitter benoemt het stembureau, bestaande uit drie leden.

Het stembureau beslist over de geldigheid van de schriftelijk uitgebrachte stemmen.

Ongeldig zijn de schriftelijk uitgebrachte stemmen:

a. Die niet zijn ingevuld;
b. Die een persoon niet duidelijk aanwijzen;
c. Die meer bevatten dan wat strekt tot duidelijke aanwijzing van de persoon of de personen, respectievelijk zaken, die bedoeld zijn;
d. Die namen bevatten van personen die niet verkiesbaar zijn;
e. Die onleesbaar zijn.

Indien bij een stemming over personen niemand volstrekte meerderheid heeft verkregen, vindt een tweede vrije stemming plaats. Is ook dan geen volstrekte meerderheid verworven, dan moet een herstemming plaatsvinden tussen de twee kandidaten die bij de stemming het hoogste aantal stemmen hebben behaald. Indien bij herstemming de twee kandidaten hetzelfde aantal stemmen krijgen, beslist het lot.

INFORMATIEBULLETIN

Artikel 27

Bij besluit van het bestuur kan een verenigingsblad, c.q. een nieuwsbrief worden ingesteld, dat op geregelde tijdstippen onder de gewone leden, aspirant leden, ereleden en leden van verdienste, ondersteunende leden en sponsors wordt verspreid. Indien nodig zal hiervoor door het bestuur een redactie worden benoemd.

In het bedrag van de jaarcontributie kan een financiële bijdrage worden opgenomen voor de kosten van het drukken en het verspreiden van het informatiebulletin.

AFDELINGEN

Artikel 28

Aan de vereniging kunnen afdelingen verbonden worden voor kleuters en aspiranten waarvoor door de algemene vergadering een bijzondere contributieheffing wordt vastgesteld.

Indien de algemene vergadering besluit tot het oprichten van bijzondere afdelingen voor sporten anders dan gymnastiek, dan kunnen daarvoor afzonderlijke reglementen worden vastgesteld.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 29

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of voor verschillende uitleggen vatbaar is, beslist het bestuur.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 30

Dit reglement en/of wijzigingen treden in werking met ingang van de dag volgende op die waarin de algemene ledenvergadering het besluit daartoe heeft genomen. Elk lid dient in principe op de hoogte te zijn van de inhoud van dit reglement. Het reglement zal hiertoe op de website van de vereniging worden geplaatst.

In werking getreden per 22 maart 2005.
Voor het laatst bijgewerkt: oktober 2017.